Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu "Zetor e-shop" (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží nebo produktů prodávajícím (dále jen "Prodávající") zákazníkům (dále jen "Kupující") výlučně na území členských států Evropské unie. Prodávající a Kupující se dohodli, že ustanovení Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ZETOR TRACTORS a. s., se sídlem Trnkova 111, 628 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo: IČ: 26921782, DIČ: CZ26921782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp.zn. B, 4126, oddíl B, vložka 4126 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.eshop.zetor.cz nebo www.eshop.zetor.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

Jako prodávající je vedena:

ZETOR TRACTORS a.s.
e-shop
Trnkova 111

628 00 Brno – Líšeň

Česká republika

 

IČ: 26921782

DIČ: CZ26921782

 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp.zn. B, 4126.

 

Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí právním řádem České republiky.

 

Nabídka e-shopu platí u jednotlivých položek do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak. Případné dotazy ke zboží je možné klást prostřednictvím tel. č. +420 730 803 519 v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 či e-mailu: eshop@zetor.com.

 

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku (telefon, internet…) hradí kupující a jsou závislé na sjednaných odměnách Kupujícího s poskytovatelem prostředků komunikace na dálku.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

2. Objednávka

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

Nabídka zboží Prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím e-shopu. Zde si Kupující může prohlížet aktuálně nabízené zboží a objednávat vybrané zboží.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Objednávka je odesílána Kupujícím Prodávajícímu přímo z e-shopu elektronickou cestou. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

 

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Před uzavřením objednávky je možno zkontrolovat a měnit vstupní údaje na objednávkovém formuláři. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  • Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím Kupujícímu. Potvrzení objednávky Prodávajícím se děje zpravidla do třetího pracovního dne ode dne objednání. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky žádat Kupujícího o autorizaci objednávky, a to buď prostřednictvím e-mailu, nebo telefonu. V případě, že objednávka nebude autorizována, považuje se za neplatnou.
  • Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem, bude celá objednávka pozastavena a Kupující bude informován o přibližném termínu vyřízení celé objednávky. S Kupujícím se spojí pracovníci Prodávajícího a dohodnou se na dalším postupu, zejména zda si Kupující přeje zaslání té části objednávky, která je skladem v rámci lhůty k dodání zboží a zbytku, jakmile bude k dispozici či zda trvá na společném zaslání. Dodací podmínky při rozdělení objednávky a zaslání zboží jsou stejné jako v případě doručení standardní objednávky (viz. dále). Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího.


Prodávající má právo odmítnou objednávku v následujících případech:

  • pokud Kupující v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží nebo
  • pokud nemůže Prodávající objednané zboží Kupujícímu dodat.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně expedičního poplatku.

 

Kupující je podle kupní smlouvy povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu uvedenou na objednávce, včetně expedičního poplatku, pokud je mu napočítán.

Objednávka a její potvrzení je archivováno systémem Prodávajícího, který neumožňuje Kupujícímu přístup k archivovaným objednávkám.

 

Prodávající je podle kupní smlouvy povinen především dodat objednané zboží Kupujícímu.

 

Prodávající neprovádí rezervaci žádného zboží.

 

Možnost zrušení objednávky: Objednávku může Kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku zahájení expedice zboží. Za okamžik expedice zboží se považuje 2. pracovní den následující po potvrzení objednávky. Zrušení objednávky a opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky provádí Kupující telefonicky na telefonním čísle +420 730 803 519 v pracovní dny v době od 10:00 do 17:00 a nebo e-mailem na eshop(zavináč)zetor(tečka)com.

 

3. Kupní cena, náklady na dodání, dodací a platební podmínky

KUPNÍ CENA

Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Všechny ceny jsou udávány v českých korunách (Kč) či EUR, vždy včetně DPH. Prodávající se zavazuje odeslat zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

Prodávající je povinen plnit své závazky vůči Kupujícímu řádně a včas. Prodávající je také povinen chránit v rámci svých možností a přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Kupujícího. Prodávající doručí zboží Kupujícímu zpravidla do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty k doručení v případě výskytu nepředvídaných událostí. O případném prodloužení lhůty k doručení bude Kupující informován telefonicky či e-mailem. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

NÁKLADY NA DODÁNÍ

Ke kupní ceně zboží je vždy připočten expediční poplatek za poštovné  balné ve výši 95 Kč při volbě dopravce Česká pošta, 125 Kč při volbě dopravce PPL a 55,- Kč při volbě dopravce Zásilkovna. Pro doručení na Slovensko činí expediční poplatek za poštovné a balné 6,50 EUR při volbě dopravce PPL a 3,00 EUR při volbě dopravce Zásilkovna. 

 

Zboží, které vyžaduje odbornou montáž, může být Kupujícímu namontováno oficiálním zástupcem Zetor, kterého si Kupující vybere z oficiálního seznamu zástupců dostupného na http://www.zetor.cz/prodejni-a-servisni-sit . Montáž zboží není součástí ceny za zboží.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Česká pošta

Zboží je prodávajícím doručováno výlučně na území České republiky prostřednictvím České pošty, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 47114983, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. A 7565 (dále jen „Česká pošta“).

 

Seznam poboček České pošty, naleznete na http://www.ceskaposta.cz/. 

 

Pokud se zboží zaslané Kupujícímu vrátí jako nedoručené zpět Prodávajícímu bez zavinění Prodávajícího (adresát nenalezen, Kupující nepřevzal, Česká pošta Kupujícího nevyzvala apod.), bude o této situaci Kupující informován e-mailem či telefonicky a požádán o informaci, jak dále s objednávkou naložit.

 

Neodpoví-li Kupující do 7 dnů, objednávka bude zrušena. Jestliže Kupující požádá o opětovné zaslání objednaného zboží, bude mu doúčtováno poštovné uhrazené Prodávajícím.

 

PPL CZ s.r.o.

Zboží je prodávajícím doručováno výhradně na úzení ČR prostřednictvím PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. C 105858 (dále jen „PPL CZ s.r.o.“).

 

Kupujícímu bude doručena zásilka formou - Soukromý balík. 

 

Pokud se zboží zaslané Kupujícímu vrátí jako nedoručené zpět Prodávajícímu bez zavinění Prodávajícího (adresát nenalezen, Kupující nepřevzal, PPL CZ s.r.o. Kupujícího nevyzvala apod.), bude o této situaci Kupující informován e-mailem či telefonicky a požádán o informaci, jak dále s objednávkou naložit. Neodpoví-li Kupující do 7 dnů, objednávka bude zrušena. Jestliže Kupující požádá o opětovné zaslání objednaného zboží, bude mu doúčtováno poštovné uhrazené Prodávajícím.

 

Zásilkovna s.r.o.

Zboží je prodávajícím doručováno výhradně na území ČR prostřednictvím Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387 (dále také jen „Zásilkovna“).

 

Kupujícímu bude doručena zásilka formou – Na výdejnu. Tu je třeba přesně označit v objednávkovém formuláři.

 

Pokud se zboží zaslané Kupujícímu vrátí jako nedoručené zpět Prodávajícímu bez zavinění Prodávajícího (adresát nenalezen, Kupující nepřevzal, Zásilkovna s.r.o. Kupujícího nevyzvala apod.), bude o této situaci Kupující informován e-mailem či telefonicky a požádán o informaci, jak dále s objednávkou naložit. Neodpoví-li Kupující do 7 dnů, objednávka bude zrušena. Jestliže Kupující požádá o opětovné zaslání objednaného zboží, bude mu doúčtováno poštovné uhrazené Prodávajícím.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba zboží dodaného Prodávajícím Kupujícímu se uskutečňuje platbou při převzetí zboží (dobírka) či on-line platbou prostřednictvím platební karty. Způsob platby volí Kupující v objednávkovém formuláři.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vystavené účtenka, která splňuje požadavky zákona o evidenci tržeb, je kupujícímu zaslán elektronicky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Česká pošta

Kupující je povinen řádně převzít zboží od České pošty. Zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a kusů zboží. V případě shledání porušení či poškození obalu zásilky doporučujeme Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. V takovém případě je Kupující povinen o důvodu odmítnutí zásilky neprodleně informovat Prodávajícího. V případě převzetí takové zásilky doporučuje Prodávající, aby Kupující s Českou poštou sepsal protokol o poškození zásilky. Podpisem potvrzení o převzetí zásilky od České pošty bez výhrady Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

PPL CZ s.r.o.

Kupující je povinen řádně převzít zboží od společnosti PPL CZ s.r.o.. Zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a kusů zboží. V případě shledání porušení či poškození obalu zásilky doporučujeme Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. V takovém případě je Kupující povinen o důvodu odmítnutí zásilky neprodleně informovat Prodávajícího. V případě převzetí takové zásilky doporučuje Prodávající, aby Kupující s PPL CZ s.r.o. sepsal protokol o poškození zásilky. Podpisem potvrzení o převzetí zásilky od PPL CZ s.r.o. bez výhrady Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

Zásilkovna s.r.o.

Kupující je povinen řádně převzít zboží od společnosti Zásilkovna s.r.o.. Zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a kusů zboží. V případě shledání porušení či poškození obalu zásilky doporučujeme Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. V takovém případě je Kupující povinen o důvodu odmítnutí zásilky neprodleně informovat Prodávajícího. V případě převzetí takové zásilky doporučuje Prodávající, aby Kupující se Zásilkovna s.r.o. sepsal protokol o poškození zásilky. Podpisem potvrzení o převzetí zásilky od Zásilkovna  s.r.o. bez výhrady Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

4. Odstoupení od smlouvy a reklamace zboží

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu e-mailem na adresu eshop@zetor.com nebo doporučeným dopisem na adresu:

 

ZETOR TRACTORS a.s.

e-shop

Trnkova 111

628 00 Brno – Líšeň

Česká republika

 

Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, na vlastní náklady doporučeně zaslat zpět. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu zpět zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude Prodávajícím převzato. Kupující nese vždy náklady spojené s vrácením zboží. Platbu za zboží Prodávající vrátí Kupujícímu až po obdržení vráceného zboží. Pro vrácení plateb bude použit bezhotovostní převod na účet Kupujícího uvedený v oznámení o odstoupení, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodnou jinak. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možno nalézt zde.

Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat Prodávajícího o případných zjištěných vadách zboží. Případné prodlení při pokračujícím užívání může způsobit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Totéž platí při zjištění rozdílu nebo rozporu mezi údaji uvedenými na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněnou fakturu.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí Kupujícím, byť se projeví až později.

Jedná-li se o vadu, při jejíž existenci musel Prodávající předpokládat, že Kupující by o zboží neměl zájem, jedná se o podstatnou vadu. Je-li vada podstatná, má Kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, v případě opravy vady zboží, které je neopravitelné. Nezvolí-li si Kupující právo včas, má práva jako v případě nepodstatné vady zboží.

 

Pokud má zboží vadu, která není podstatná, jedná se o nepodstatnou vadu. V případě nepodstatně vady má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, přičemž volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Prodávající neposkytuje záruku za jakost zboží, přičemž v souvislosti s vadami má Kupující veškerá práva stanovená těmito Obchodními podmínkami a příslušnými zákonnými ustanoveními.

 

POSTUP PŘI REKLAMACI

Kupující informuje Prodávajícího telefonicky na tel. č. +420 730 803 519 pracovní dny v době od 10:00 do 17:00 nebo prostřednictvím e-mailu: eshop@zetor.com.

Kupující zboží zašle jako doporučený balík, stejně jako v případě odstoupení nikoliv na dobírku, jinak zboží nebude prodávajícím převzato, na korespondenční adresu Prodávajícího:

 

ZETOR TRACTORS a.s.
e-shop
Trnkova 111
628 00 Brno – Líšeň

Česká republika

 

Kupující do zásilky uvede důvod reklamace.

Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

 

5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Kupujícího, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Prodávající bude jako správce osobních údajů zpracovávat pro účely plnění kupní smlouvy následující osobní údaje Kupujícího: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo faxu, adresa bydliště, případně dodací adresa, je-li odlišná od adresy bydliště, a IČ a DIČ, byla-li Kupujícímu přidělena.

 

Veškerá sdělení týkající se ochrany osobních údajů lze Prodávajícímu doručit na adresu jeho sídla či na e-mailovou adresu marketing(zavináč)zetor(tečka)com nebo eshop(zavináč)zetor(tečka)com.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje nebudou používány k automatizovanému rozhodování.

 

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, které Prodávající zpracovává. Přístupem se rozumí právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů, včetně práva na opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné. Prodávající předá Kupujícímu požadované informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce, a za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Lhůta k poskytnutí informace může být v odůvodněných případech prodloužena až o dva měsíce. O prodloužení lhůty bude Kupující informován.

 

Pokud Kupující při uzavírání kupní smlouvy udělil Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely, je Prodávající oprávněn předat osobní údaje Kupujícího v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa i jinému subjektu, kterého smluvně pověří ke zpracování těchto osobních údajů pro marketingové účely Prodávajícího. Marketingovými účely se rozumí nabízení produktů a služeb Prodávajícího, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje pro marketingové účely budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do odvolání uděleného souhlasu. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely může Kupující kdykoli odvolat na adrese: eshop@zetor.com, případně sdělením doručeným na adresu sídla Prodávajícího. Souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou, která by podmiňovala či znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.

 

6. Závěrečná ustanovení a řešení sporů

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Pro řešení všech případných sporů mezi stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Před zahájením případného sporu před obecným soudem je Kupující, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s Prodávajícím nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Česká obchodní inspekce (coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

 

Kupující má v souladu s nařízením EU č. 524/2013 právo zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu také online, a to prostřednictvím ODR platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Před přistoupením k řešení sporu jedním z výše uvedených způsobů je Kupujícímu doporučováno kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese eshop@zetor.com či tel. č. +420 730 803 519.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

 

©2021-2022 Zetor. Všechna práva vyhrazena.

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.