Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu "ZETOR TRACTORS  E-shop"
(dále jen „Obchodní podmínky“)

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží nebo produktů prodávajícím (dále jen "Prodávající") zákazníkům (dále jen "Kupující") výlučně na území České republiky.  Prodávající a Kupující se dohodli, že ustanovení Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu dostupného na stránkách www.eshop.zetor.com (dále jen „e-shop“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci nákupu zboží prostřednictvím e-shopu. Kupující je návštěvník e-shopu, jehož prostřednictvím učinil řádnou objednávku zboží. Není-li stanoveno jinak, práva a povinnosti dle těchto Obchodních podmínek se vztahují na Kupujícího bez ohledu, zda se jedná o spotřebitele či nikoli.

Jako Prodávající je vedena:

ZETOR TRACTORS a. s.

e-shop

Trnkova 111, 628 00 Brno – Líšeň, Česká republika

IČ: 26921782, DIČ: CZ26921782

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp.zn. B, 4126

Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí právním řádem České republiky.

Nabídka e-shopu platí u jednotlivých položek do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak. Případné dotazy ke zboží je možné klást prostřednictvím tel. č. +420 739 327 912 v pracovní dny v době od 10:00 do 18:00 či e-mailu: eshop@zetor.com.

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku (telefon, internet…) hradí kupující a jsou závislé na sjednaných odměnách Kupujícího s poskytovatelem prostředků komunikace na dálku.

2. Objednávka

 Nabídka zboží Prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím e-shopu. Zde si Kupující může prohlížet aktuálně nabízené zboží a objednávat vybrané zboží. Před uzavřením objednávky je možno zkontrolovat a měnit vstupní údaje na objednávkovém formuláři. Objednávka je odesílána Kupujícím Prodávajícímu přímo z e-shopu elektronickou cestou. Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 Prodávající má právo odmítnout objednávku v následujících případech:

- pokud Kupující v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží nebo

- pokud nemůže Prodávající objednané zboží Kupujícímu dodat.

 Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od výrobce, bude celá objednávka pozastavena a Kupující bude informován o přibližném termínu vyřízení celé objednávky. S Kupujícím se spojí pracovníci Prodávajícího a dohodnou se na dalším postupu, zejména zda si Kupující přeje zaslání té části objednávky, která je skladem v rámci lhůty k dodání zboží a zbytku, jakmile bude k dispozici či zda trvá na společném zaslání. Dodací podmínky při rozdělení objednávky a zaslání zboží jsou stejné jako v případě doručení standardní objednávky (viz. dále).

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně expedičního poplatku.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím Kupujícímu. Potvrzení objednávky Prodávajícím se děje zpravidla do druhého pracovního dne. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky žádat Kupujícího o autorizaci objednávky, a to buď prostřednictvím e-mailu, nebo telefonu. V případě, že objednávka nebude autorizována, považuje se za neplatnou. Kupující je podle kupní smlouvy povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu uvedenou na objednávce, včetně expedičního poplatku, pokud je mu napočítán. Objednávka a její potvrzení je archivováno systémem Prodávajícího, který neumožňuje Kupujícímu přístup k archivovaným objednávkám.
Prodávající je podle kupní smlouvy povinen především dodat objednané zboží Kupujícímu.
Prodávající neprovádí rezervaci žádného zboží.

Možnost zrušení objednávky:

Objednávku může Kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku zahájení expedice zboží. Za okamžik expedice zboží se považuje 2. pracovní den následující po potvrzení objednávky. Zrušení objednávky a opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky provádí Kupující telefonicky na telefonním čísle +420 739 327 912 v pracovní dny v době od 10:00 do 18:00 a nebo e-mailem na eshop@zetor.com.

3. Kupní cena, náklady na dodání, dodací a platební podmínky

Kupní cena

Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Všechny ceny jsou udávány v českých korunách (Kč), vždy včetně DPH. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu. Prodávající se zavazuje odeslat zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Prodávající je povinen plnit své závazky vůči Kupujícímu řádně a včas. Prodávající je také povinen chránit v rámci svých možností a přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Kupujícího. Prodávající doručí zboží Kupujícímu zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty k doručení v případě výskytu nepředvídaných událostí. O případném prodloužení lhůty k doručení bude Kupující informován telefonicky či e-mailem. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.

 Náklady na dodání

Ke kupní ceně zboží je vždy připočten expediční poplatek za poštovné a balné ve výši 160,- Kč. Při objednávce zboží, jehož kupní cena převyšuje 1.000,- Kč, se expediční poplatek nehradí.

Zboží, které vyžaduje odbornou montáž, může být Kupujícímu namontováno oficiálním zástupcem Zetor, kterého si Kupující vybere z oficiálního seznamu zástupců. Montáž zboží není součástí ceny za zboží.

Dodací podmínky

Česká pošta

Zboží je prodávajícím doručováno výlučně na území České republiky prostřednictvím České pošty, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ: 47114983, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. A 7565 (dále jen „Česká pošta“).
Seznam poboček České pošty, naleznete na www.ceskaposta.cz. Kupující si může zvolit mezi doručením formou „Balík Do ruky“ nebo „Balík na poštu“. Toto je třeba přesně označit v objednávkovém formuláři.

Pokud se zboží zaslané Kupujícímu vrátí jako nedoručené zpět Prodávajícímu bez zavinění Prodávajícího (adresát nenalezen, Kupující nepřevzal, Česká pošta Kupujícího nevyzvala apod.), bude o této situaci Kupující informován e-mailem či telefonicky a požádán o informaci, jak dále s objednávkou naložit. Neodpoví-li Kupující do 7 dnů, objednávka bude zrušena. Jestliže Kupující požádá o opětovné zaslání objednaného zboží, bude mu doúčtováno poštovné uhrazené Prodávajícím.

PPL CZ s.r.o.

Zboží je prodávajícím doručováno výlučně na území České republiky prostřednictvím PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. C 105858  (dále jen „PPL CZ s.r.o.“).

Kupujícímu bude doručena zásilka formou - Soukromý balík. Toto je třeba přesně označit v objednávkovém formuláři.

Pokud se zboží zaslané Kupujícímu vrátí jako nedoručené zpět Prodávajícímu bez zavinění Prodávajícího (adresát nenalezen, Kupující nepřevzal, PPL CZ s.r.o. Kupujícího nevyzvala apod.), bude o této situaci Kupující informován e-mailem či telefonicky a požádán o informaci, jak dále s objednávkou naložit. Neodpoví-li Kupující do 7 dnů, objednávka bude zrušena. Jestliže Kupující požádá o opětovné zaslání objednaného zboží, bude mu doúčtováno poštovné uhrazené Prodávajícím.

Platební podmínky

Platba zboží dodaného Prodávajícím Kupujícímu se uskutečňuje platbou při převzetí zboží - dobírka.

4. Převzetí zboží

Česká pošta

Kupující je povinen řádně převzít zboží od České pošty. Zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a kusů zboží. V případě shledání porušení či poškození obalu zásilky doporučujeme Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. V takovém případě je Kupující povinen o důvodu odmítnutí zásilky neprodleně informovat Prodávajícího. V případě převzetí takové zásilky doporučuje Prodávající, aby Kupující s Českou poštou sepsal protokol o poškození zásilky. Podpisem potvrzení o převzetí zásilky od České pošty bez výhrady Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

PPL CZ s.r.o.

Kupující je povinen řádně převzít zboží od společnosti PPL CZ s.r.o.. Zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a kusů zboží. V případě shledání porušení či poškození obalu zásilky doporučujeme Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. V takovém případě je Kupující povinen o důvodu odmítnutí zásilky neprodleně informovat Prodávajícího. V případě převzetí takové zásilky doporučuje Prodávající, aby Kupující s PPL CZ s.r.o. sepsal protokol o poškození zásilky. Podpisem potvrzení o převzetí zásilky od PPL CZ s.r.o. bez výhrady Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Kupujícího, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány pouze Prodávajícím, jako správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a za účelem nabízení produktů a služeb Prodávajícího, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné. Pokud si Kupující nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách zboží a služeb, sdělí touto skutečnost Prodávajícímu na tel. č. +420 739 327 912 v pracovní dny v době od 10:00 do 18:00 nebo na e-mail: eshop@zetor.com.

6. Odstoupení od smlouvy a reklamace zboží

Odstoupení Kupujícího od smlouvy:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu e-mailem na adresu eshop@zetor.com nebo doporučeným dopisem na adresu:

ZETOR TRACTORS a. s.

e-shop

Trnkova 111

628 00 Brno – Líšeň, Česká republika 

Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy na vlastní náklady doporučeně zaslat zpět. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu zpět zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude Prodávajícím převzato. Kupující nese vždy náklady spojené s vrácením zboží. Platbu za zboží Prodávající vrátí Kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Kupující, že odeslal zboží zpět. Pro vrácení plateb bude použit bezhotovostní převod na účet Kupujícího uvedený v oznámení o odstoupení resp. poštovní poukázka, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodnou jinak. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možno nalézt zde -Formulář

Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn od smlouvy odstoupit.

Reklamace zboží

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů, nejpozději druhý pracovní den, informovat Prodávajícího o případných zjištěných vadách zboží. Případné prodlení při pokračujícím užívání může způsobit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Totéž platí při zjištění rozdílu nebo rozporu mezi údaji uvedenými na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněnou fakturu.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí Kupujícím, byť se projeví až později.

Jedná-li se o vadu, při jejíž existenci musel Prodávající předpokládat, že Kupující by o zboží neměl zájem, jedná se o podstatnou vadu. Je-li vada podstatná, má Kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, v případě opravy vady zboží, které je neopravitelné. Nezvolí-li si Kupující právo včas, má práva jako v případě nepodstatné vady zboží.

Pokud má zboží vadu, která není podstatná, jedná se o nepodstatnou vadu. V případě nepodstatně vady má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, přičemž volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Prodávající neposkytuje záruku za jakost zboží, přičemž v souvislosti s vadami má Kupující veškerá práva stanovená těmito Obchodními podmínkami a příslušnými zákonnými ustanoveními.

Postup při reklamaci

- Kupující informuje Prodávajícího telefonicky na tel. č. +420 739 327 912 v pracovní dny v době od 10:00 do 18:00 nebo prostřednictvím e-mailu: eshop@zetor.com.

- Kupující zboží zašle jako doporučený balík, stejně jako v případě odstoupení nikoliv na dobírku, jinak zboží nebude prodávajícím převzato, na korespondenční adresu Prodávajícího:

ZETOR TRACTORS a. s.

e-shop

Trnkova 111

628 00 Brno – Líšeň, Česká republika

Kupující do zásilky uvede důvod reklamace.

Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

7. Řešení sporů

Pro řešení všech případných sporů mezi stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Před zahájením případného sporu před obecným soudem je Kupující, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s Prodávajícím nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Kupující má v souladu s nařízením EU č. 524/2013 právo zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu také online, a to prostřednictvím ODR platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Před přistoupením k řešení sporu jedním z výše uvedených způsobů je Kupujícímu doporučováno kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese eshop@zetor.com či tel. č. +420 739 327 912.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 15.02.2016.